AVUI, 7. Januar 2007
Xavier Cester
Bizét: Carmen, ROH, Londres, 08/12/2006
 
Quadern de música, De com la repesca de diversos espectacles de finals del 2006 evidencia la multiplicitat d’estils vigent avui en elmónde l’ňpera
Francesca Zambello a la nova Carmen del CoventGarden. Més enllŕ de detalls de color que arriben al kitsch, Zambello eludeix fer qualsevol aposta interpretativa sobre els protagonistes de l’ňpera de Bizet. De fet, va ser un crim que no tragués més profit de dos intčrprets tan guapos com Anna Caterina Antonacci i Jonas Kaufman. Si un muntatge terrible és insuportable amb cantants mediocres, per sort les grans veus encara poden redimir una producció insuficient, com va ser el cas. Defugint tota vulgaritat i grolleria, Antonacci va ser una Carmen de sensualitat suggerent i d’una intelˇligčncia canora que va tenir el seu zenit en l’ŕria de les cartes. Kaufman és un tenor que no deixa de sorprendre en els repertoris més dispars. La seva inconfusible veu fosca és apta per als pianissimos més eteris (com el que va coronar una ŕria de la flor immarcesible) i alhora té l’empenta suficient per als esclats més dramŕtics de Don José. Insípida en canvi la Micaëla de Norah Amsellem i incňmode l’Escamillod’Ildebrando d’Arcangelo (cantar dalt d’un cavall no inspira confiança). L’únic retret que se li pot fer a Antonio Pappano van ser els talls, perquč la seva batuta va combinar voluptuositat i tremp, sempre en perfecte acord ambels seus cantants.
In Englisch/automatisch übersetzt:
Francesca Zambello to the new Carmen of the CoventGarden. Beyond details of color that arrive at the kitsch, Zambello avoids making any interpretative bet about the protagonists of the opera of Bizet. As a matter of fact, it was a crime that he|she|it did not profit from two interpreters as guapos as Anna Caterina Antonacci and Jonas Kaufman more. If a terrible assembly is unbearable with mediocre singers, luckily the big|great ones voices they can still redeem an insufficient production, how it|he|she was the case. Avoiding every ordinariness and rudeness|swearword, Antonacci was a Carmen of suggerent sensuality and of an intelligence canora that had its|his|her|their zenith in the aria of the cards|letters. Kaufman is a tenor that it|he|she does not stop surprising in the most disparate repertoires. Unmistakable his|hers|theirs dark voice is suitable for the most ethereal pianissimos (like the one that crowned an aria of the flower immarcesible) and at the same time the sufficient push for the bursts has more dramatists of Don José. Tasteless however the Micaëla de Norah Amsellem and uncomfortable l'Escamillod'Ildebrando of Arcangelo (to sing on top of a horse he does not breathe in confidence). The only reproach that can be made to Antonio Pappano the cuts|slices were always, because its|his|her|their baton combined voluptuousness and spirit, in perfect agreement ambels of his|hers|theirs singers.


 
 
  www.jkaufmann.info back top